مواردی مهم در رابطه با روند ثبت نام در لاتاری آمریکا