حریم شخصی کاربران

حریم شخصی کاربران

نام، نشانی ایمیل و اطلاعات شخصی که هنگام ثبت نام در سایت ارائه میکنید، به هیچ وجه در اختیار موسسات تجاری یا خدماتی و غیر آن قرار نخواهد گرفت و برای ارسال آگهی استفاده نخواهد شد.

این اطلاعات صرفاً برای اداره امور جاری سایت، ثبت نام در قرعه کشی گرین کارت آمریکا در موعد مقرر در سایت ثبت نام اداره مهاجرت آمریکا و اطلاع رسانی جهت اصلاح احتمالی اطلاعات ارسالی و ارسال رسید ثبت نام استفاده خواهد شد.