پرداخت هزینه – ثبت رسید

۵۵۰۰۰۰ تومان

  ۲ فرم برای ثبت نام

  آقا و خانم جهت افزایش شانس قبولی

ثبت نام فرزندان : رایگان

۴۳۰۰۰۰ تومان

 ۱ فرم برای ثبت نام

 افراد متاهل و اعضای خانواده

ثبت نام فرزندان : رایگان

۲۵۰۰۰۰ تومان

۱ فرم برای افراد مجرد

(ازدواج نکرده، مطلقه، همسر فوت شده)

ثبت نام فرزندان : رایگان