گرین کارت چیست و هدف از برگزاری لاتاری چه می باشد؟